User Tools

Site Tools


bluefield-t-y-virginia-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bluefield-t-y-virginia-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <div>
 +<p> Thành phố ở Tây Virginia, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Bluefield </b> là một thành phố ở Mercer County, West Virginia, Hoa Kỳ. Dân số là 10.447 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010. Đây là thành phố cốt lõi của khu vực đô thị Bluefield WV-VA, có dân số 107.342 người.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bluefield được đặt tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 37 ° 15′44 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 81 ° 13′7 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659009] 37.26222 ° N 81.21861 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 37.26222; -81.21861 </​span></​span></​span></​span> ​ (37.262219, -81.218674) <sup id="​cite_ref-GR1_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ ở Dãy núi Appalachian của Tây Virginia qua biên giới tiểu bang từ Bluefield, Virginia.
 +</​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 8,86 dặm vuông (22,95 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659014] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,775 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,644 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 161,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,188 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 140,9% </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,282 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 36,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,339 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 26,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,641 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21.506 [19659022] 4,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,256 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15.921 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −17,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,060 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 [19659021] 12,756 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −20.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,451 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,447 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu Năm 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,191 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,5% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​ 2014 Ước tính <sup id="​cite_ref-2014_Pop_Estimate_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 10.447 người, 4.643 hộ gia đình và 2.772 gia đình cư trú tại thành phố. Mật độ dân số là 1.179,1 người trên mỗi dặm vuông (455,3 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 5.457 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 615,9 mỗi dặm vuông (237,8 / km <sup> 2 </​sup>​). Các trang điểm chủng tộc của thành phố là 73,7% trắng, 23,0% người Mỹ gốc Phi, 0,3% người Mỹ bản địa, 0,5% châu Á, 0,2% từ các chủng tộc khác, và 2,3% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,9% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 4.643 hộ gia đình, trong đó 26,1% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 38,6% là cặp vợ chồng chung sống, 16,5% có chủ hộ nữ không có chồng, 4,6% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 40,3% không phải là gia đình. 35,0% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 15,1% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,21 và quy mô gia đình trung bình là 2,83.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong thành phố là 43,1 năm. 20,8% cư dân dưới 18 tuổi; 9,2% trong độ tuổi từ 18 đến 24; 22,2% là từ 25 đến 44; 28,6% là từ 45 đến 64; và 19,2% là 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 46,8% nam và 53,2% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ năm 2000, có 11,451 người, 5.038 hộ gia đình và 3.078 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.311,3 người trên một dặm vuông (506,4 / km²). Có 5.966 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 683,2 mỗi dặm vuông (263,9 / km²). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 75,84% trắng, 22,14% người Mỹ gốc Phi, 0,12% người Mỹ bản địa, 0,56% người châu Á, 0,01% người dân đảo Thái Bình Dương, 0,21% từ các chủng tộc khác và 1,13% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,52% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 5,038 hộ gia đình, trong đó 24,7% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 43,5% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 13,9% có chủ hộ nữ không có chồng và 38,9% không phải là gia đình. 34,9% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân và 17,5% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,23 và quy mô gia đình trung bình là 2,87.
 +</​p><​p>​ Phân bố độ tuổi là 21,5% dưới 18 tuổi, 9,0% từ 18 đến 24, 23,5% từ 25 đến 44, 24,5% từ 45 đến 64 và 21,5% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 84,4 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 79,5 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình của một hộ gia đình trong thành phố là $ 27,672, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 36,508. Nam giới có thu nhập trung bình là 31.396 đô la so với 21.051 đô la cho phái nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là $ 17,751. Khoảng 13,0% gia đình và 19,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 28,2% những người dưới 18 tuổi và 10,9% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Lịch sử châu Âu-Mỹ của Bluefield bắt đầu vào thế kỷ 18, khi hai gia đình định cư trong một phần gồ ghề và xa xôi của những gì bây giờ là miền nam Tây Virginia. Những người khác tham gia cùng họ và họ xây dựng một ngôi làng nhỏ với một nhà máy, một nhà thờ, một ngôi trường một phòng, và một pháo đài để bảo vệ khu định cư chống lại các cuộc xâm lược của bộ lạc Ấn Độ Shawnee, nơi có một ngôi làng bên bờ sông Bluestone.
 +</​p><​p>​ Năm 1882, hậu duệ của gia đình Davidson và Bailey bán một phần đất của họ, khi Thuyền trưởng John Fields của Norfolk và Western Railway đi tiên phong trong khu vực và bắt đầu xây dựng một tuyến đường sắt mới qua những ngọn đồi của Bluefield. Thành phố theo truyền thống được cho là được đặt tên theo những bông hoa rau diếp xoăn trong khu vực, mang đến cho các cánh đồng một màu xanh tía trong mùa hè. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khu định cư này, còn được gọi là Hội nghị thượng đỉnh của Higginbotham vào những năm 1880, có thể được đặt tên cho các mỏ than được phát triển ở khu vực sông Bluestone. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (March 2018)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Coal_rush">​ Than cao điểm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Bên dưới đất của Davidsons và Baileys đặt trữ lượng than bitum lớn nhất và giàu nhất thế giới. Đường may đầu tiên được phát hiện ở gần Pocahontas, Virginia ở sân sau của Jordan Nelson. Tổng thống Frederick Kimball của Norfolk và Western Railway đã mô tả đây là &​quot;​tìm kiếm ngoạn mục nhất trên lục địa và thực sự có lẽ là toàn bộ hành tinh.&​quot;​ <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (March 2018)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ được đề cập nhiều hơn trước đây trong các ghi chú của Thomas Jefferson <i> về tiểu bang Virginia </​i>​nhưng nó không được khai thác cho đến năm 1890.
 +</​p><​p>​ Khoảng thời gian đó, các mỏ than được phát triển ở khu vực xung quanh Harman, Bluefield, War và Pocahontas, chúng được gọi là các mỏ than Pocahontas. Họ đã giúp hỗ trợ cuộc cách mạng công nghiệp tại Hoa Kỳ. Sự phát triển của ngành than trong lĩnh vực này tạo ra sự bùng nổ trong nền kinh tế địa phương và quốc gia, và thu hút người nhập cư châu Âu và những người Mỹ gốc Phi nhập cư từ vùng sâu miền Nam đến vùng núi để tìm kiếm công việc công nghiệp. Trong thời kỳ Đại chiến và Thế chiến II, than đá từ khu vực này đã cung cấp hải quân của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
 +</​p><​p>​ Vào cuối thế kỷ 19, Công ty Norfolk và Western đã chọn Bluefield làm nơi đặt trụ sở chính và trung tâm sửa chữa, điều này kích thích sự phát triển của thị trấn. Trong giai đoạn một năm từ 1887 đến 1888, hành khách đi dọc theo đường sắt tăng 317%. Như với sự tăng trưởng cực kỳ tăng tốc của San Francisco trong cuộc chạy đua vàng, Bluefield đã trở thành một thành phố có vẻ như đang mọc lên &​quot;​qua đêm&​quot;​. Tăng trưởng vượt xa cơ sở hạ tầng hiện có. Sự bùng nổ và tàn phá đô thị là những khiếu nại phổ biến trong những ngày đầu, khi công nhân đông đúc vào nhà ở lão hóa.
 +</​p><​p>​ Sự tăng trưởng và phân rã của thành phố phụ thuộc hoàn toàn vào Norfolk và Western Railroad. Khi trọng tải than tốt và thị trường than đang bùng nổ, Bluefield về bản chất là &​quot;​Little New York&​quot;,​ như nó được gọi trong ngày. Một đô thị nhộn nhịp, nó có một cuộc sống về đêm và một cá tính đó là &​quot;​một chút Chicago, một chút New York, và toàn bộ rất nhiều Pittsburgh&​quot;​ <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2011)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ -rugged và với thép và than được nhúng vào trong linh hồn của nó.
 +</​p><​p>​ Sự bùng nổ than tạo ra một lũ tiền trong khu vực. Gần Bramwell, được thành lập vào năm 1888, tự hào rằng đó là &​quot;​Thị trấn triệu phú&​quot;​ bởi vì nhiều triệu phú đầu người sống ở đó hơn bất cứ nơi nào trên toàn quốc. Thành phố cũng có nhiều ô tô trên đầu người hơn bất kỳ thành phố nào khác trong nước.
 +</​p><​p>​ Năm 1889, thành phố Bluefield được chính thức hợp nhất. Chính quyền thành phố luôn luôn được biết đến trong những ngày như bị hư hỏng, không hiệu quả, với những cuộc cãi vã say rượu và chiến đấu bùng nổ trên sàn của City Hall trên cơ sở gần như hàng ngày.
 +</​p><​p>​ Với một cộng đồng sắc tộc mạnh mẽ, Bluefield là địa điểm thành lập năm 1895 của Viện Bluefield Colour, một trường đại học đen lịch sử. Nó phát triển như Bluefield State College ngày nay.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​20th_century">​ Thế kỷ 20 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Trong những năm 1920, khách sạn West Virginian 12 tầng được xây dựng. Nó đã được điều chỉnh và trong thế kỷ 21 được vận hành như West Virginia Manor và Nhà Hưu Trí. Năm 1924, gần đó Graham, Virginia đã quyết định đổi tên thành Bluefield để cố gắng đoàn kết hai thị trấn, vốn đã bị thù hận kể từ cuộc nội chiến. Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel và nhà toán học John Forbes Nash sinh ra ở Bluefield năm 1928.
 +</​p><​p>​ Cuộc Đại suy thoái đặc biệt gây tổn hại cho Bluefield. Với chính phủ gần như phá sản, sau một loạt các vụ cháy cấu trúc tàn phá quét qua khu vực trung tâm thành phố, thành phố gần như bị phá hủy. Mãi cho đến khi Chiến tranh Thế giới bùng nổ, sản xuất than đã hồi sinh.
 +</​p><​p>​ Tầm quan trọng chiến lược của thành phố thật tuyệt vời đến mức Adolf Hitler đặt Bluefield vào danh sách các mục tiêu không kích của Đức trong danh sách không kích của Đức tại Hoa Kỳ. Cuộc tập trận thực tập không kích là phổ biến ở thành phố trong thời gian này.
 +</​p><​p>​ Thomas Edd Mayfield, một trong những nhạc sĩ Mayfield Brothers Bluegrass ở Tây Texas, qua đời vì bệnh bạch cầu tại bệnh viện Bluefield năm 1958 ở tuổi ba mươi hai. Anh ấy đang đi lưu diễn ở đây với Bill Monroe và Bluegrass Boys.
 +</​p><​p>​ Hệ thống Xa lộ Liên tiểu bang được xây dựng qua Núi East River vào ngày 20 tháng 12 năm 1974; lần đầu tiên giao thông ô tô có thể đến thành phố mà không vượt qua đỉnh núi. Sự phụ thuộc vào đường sắt bị suy yếu và tái cơ cấu đã làm thay đổi ngành công nghiệp. Bluefield mất việc làm và dân số như là một kết quả. Trạm Amtrak đóng cửa vào những năm 1980. Mercer Mall, trung tâm mua sắm lớn của khu vực, mở cửa vào năm 1980.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Educational_institutions">​ Cơ sở giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bluefield là một thành phố miền núi với khí hậu cận nhiệt đới ẩm ướt <b> Cfa </b>) giáp với lục địa ẩm ướt (<b> Dfa / Dfb </b>) hoặc khí hậu vùng cao, do độ cao của nó. Nó được đặc trưng bởi mùa đông lạnh giá, lạnh và ấm áp dễ chịu cho mùa hè nóng bức. Nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận trong thành phố là 97 ° F (36 ° C) với nhiệt độ lạnh nhất ở -21 ° F.
 +</p>
 +<table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​90%;​ text-align:​center;​ font-size:​90%;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho Bluefield, Tây Virginia
 +</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Jan
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 2
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 3
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng Tư
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Có thể
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 6
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 7
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 8
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 9
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 10
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 11
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 12
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm
 +</​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi lại độ cao ° F (° C)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #FF860D; color:#​000000;">​ 72 <br/> (22)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF7800; color:#​000000;">​ 75 <br/> (24)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF5D00; color:#​000000;">​ 83 <br/> (28)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF4800; color:#​000000;">​ 88 <br/> (31)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF4100; color:#​000000;">​ 89 <br/> (32)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF2500; color:#​000000;">​ 97 <br/> (36)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF2500; color:#​000000;">​ 96 <br/> (36)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF2C00; color:#​000000;">​ 95 <br/> (35)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF3300; color:#​000000;">​ 93 <br/> (34)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF4800; color:#​000000;">​ 88 <br/> (31)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF6300; color:#​000000;">​ 81 <br/> (27)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF7F00; color:#​000000;">​ 74 <br/> (23)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF2500; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 97 <br/> (36)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình cao ° F (° C)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #FFF4EA; color:#​000000;">​ 42 <br/> (6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;">​ 46 <br/> (8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFCB97; color:#​000000;">​ 54 <br/> (12)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFA144; color:#​000000;">​ 65 <br/> (18)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF860D; color:#​000000;">​ 72 <br/> (22)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF6A00; color:#​000000;">​ 79 <br/> (26)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF6300; color:#​000000;">​ 81 <br/> (27)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF6300; color:#​000000;">​ 81 <br/> (27)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF7800; color:#​000000;">​ 75 <br/> (24)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF9B37; color:#​000000;">​ 66 <br/> (19)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFC489; color:#​000000;">​ 56 <br/> (13)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFEDDC; color:#​000000;">​ 45 <br/> (7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFA852; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 64 <br/> (17)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình thấp ° F (° C)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #D6D6FF; color:#​000000;">​ 26 <br/> (- 3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #DBDBFF; color:#​000000;">​ 29 <br/> (- 2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #F1F1FF; color:#​000000;">​ 36 <br/> (2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFEDDC; color:#​000000;">​ 45 <br/> (7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFCB97; color:#​000000;">​ 53 <br/> (12)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFAF60; color:#​000000;">​ 61 <br/> (16)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFA144; color:#​000000;">​ 65 <br/> (18)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFA144; color:#​000000;">​ 64 <br/> (18)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBD7C; color:#​000000;">​ 57 <br/> (14)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;">​ 47 <br/> (8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FCFCFF; color:#​000000;">​ 39 <br/> (4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #E1E1FF; color:#​000000;">​ 30 <br/> (- 1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 46 <br/> (8)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi lại ° F thấp (° C)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #4A4AFF; color:#​FFFFFF;">​ −21 <br/> (- 29)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #6A6AFF; color:#​000000;">​ −9 <br/> (- 23)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #8080FF; color:#​000000;">​ −2 <br/> (- 19)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B6B6FF; color:#​000000;">​ 15 <br/> (- 9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #D1D1FF; color:#​000000;">​ 24 <br/> (- 4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #F6F6FF; color:#​000000;">​ 37 <br/> (3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FCFCFF; color:#​000000;">​ 40 <br/> (4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FCFCFF; color:#​000000;">​ 39 <br/> (4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #E1E1FF; color:#​000000;">​ 30 <br/> (- 1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #BBBBFF; color:#​000000;">​ 18 <br/> (- 8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9B9BFF; color:#​000000;">​ 7 <br/> (- 14)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #5F5FFF; color:#​FFFFFF;">​ −13 <br/> (- 25)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #4A4AFF; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ −21 <br/> (- 29)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Inch lượng mưa trung bình (mm)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #91FF91; color:#​000000;">​ 2,90 <br/> (73,7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #88FF88; color:#​000000;">​ 2,86 <br/> (72,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #7AFF7A; color:#​000000;">​ 3,51 <br/> (89,2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #7CFF7C; color:#​000000;">​ 3,34 <br/> (84,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #5BFF5B; color:#​000000;">​ 4,31 <br/> (109,5)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #5DFF5D; color:#​000000;">​ 4,14 <br/> (105,2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #61FF61; color:#​000000;">​ 4,17 <br/> (105,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #83FF83; color:#​000000;">​ 3,26 <br/> (82,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #84FF84; color:#​000000;">​ 3,14 <br/> (79,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #A0FFA0; color:#​000000;">​ 2,50 <br/> (63,5)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #95FF95; color:#​000000;">​ 2,69 <br/> (68,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #90FF90; color:#​000000;">​ 2,91 <br/> (73,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #7FFF7F; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 39,73 <br/> (1.009,2)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Tuyết rơi trung bình inch (cm)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #000099; color:#​FFFFFF;">​ 9,4 <br/> (23,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #0000A9; color:#​FFFFFF;">​ 8,2 <br/> (20,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #5F5FFF; color:#​FFFFFF;">​ 4,2 <br/> (10,7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #C7C7FF; color:#​000000;">​ 1.4 <br/> (3.6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0 <br/> (0)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0 <br/> (0)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0 <br/> (0)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0 <br/> (0)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0 <br/> (0)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FAFAFF; color:#​000000;">​ 0,1 <br/> (0,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #C7C7FF; color:#​000000;">​ 1.4 <br/> (3.6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #0101FF; color:#​FFFFFF;">​ 6.7 <br/> (17)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9A9AFF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 31,4 <br/> (79,8)
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: Kênh thời tiết <sup id="​cite_ref-NCDC_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Culture">​ Văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bluefield tự hào về khí hậu hiếu khách của nó. Kể từ năm 1938, Phòng Thương mại đã cho nước chanh miễn phí khi nhiệt độ vượt quá 90 ° F. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ Phương châm của thành phố là &​quot;​thành phố có điều hòa không khí tự nhiên, nơi mùa hè dành cho mùa đông.&​quot;​
 +</​p><​p>​ Bài hát của nhạc sĩ Jazz Louis Jordan &​quot;​Salt Pork, W.Va.&​quot;​ được lấy cảm hứng từ thời gian của mình trong một nhà tù Bluefield.
 +</​p><​p>​ Bài hát &​quot;​Sweet Georgia Brown&​quot;​ được đồng sáng tác bởi Maceo Pinkard, một người gốc Bluefield.
 +</​p><​p>​ Một cuộc tranh cãi tồn tại về việc liệu Hank Williams có được nhìn thấy lần cuối sống ở Bluefield trên đường đến một chương trình ở Ohio hay không. Ông được phát hiện đã chết ở Oak Hill, West Virginia.
 +</​p><​p>​ Bluefield được nhắc đến trong bài hát năm 1973 của Stylistics <i> Rockin &#​39;​Roll Baby </i> là nơi sinh của Li&#​39;​l Joe.
 +</​p><​p>​ Bluefield là quê hương của nhân vật hư cấu Rita Stapleton Bauer trên xà bông CBS <i> Guiding Light </i>.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Infrastructure">​ Cơ sở hạ tầng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Giao thông vận tải </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Rail">​ Đường sắt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659223] Chuyến tàu chở khách cuối cùng là Catlettsburg,​ Kentucky đến Washington và Boston <i> Hilltopper </i> tàu Amtrak, được chấm dứt trong các đợt cắt giảm vào năm 1979. Cho đến năm 1977 Amtrak <i> Mountaineer </i> hoạt động từ Chicago và Cincinnatil,​ qua Bluefield, và sau đó qua Virginia thấp đến Norfolk, Virginia. Vào những năm 1960, tàu Norfolk và Western Railroad vận hành các chuyến tàu từ vùng Trung Tây đến khu đô thị Norfolk-Newport News, khu vực Virginia và thành phố Bluefield dừng lại.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Road">​ Đường </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Hoa Kỳ. Tuyến đường 19, Tuyến đường số 21 của Hoa Kỳ và Tuyến đường số 52 của Hoa Kỳ chạy qua thành phố. Xa lộ Liên tiểu bang 77 cách phía đông một quãng ngắn.
 +</p>
 +
 +<p> Bluefield là sân nhà của đội bóng chày Bluefield Orioles Appalachian League (tân binh) cho đến năm 2010. Orioles đã có một đội ở Bluefield từ năm 1958, đó là mối quan hệ lâu nhất giữa một câu lạc bộ phụ huynh và một thị trấn trong bóng chày liên kết. [19659228 The Toronto Blue Jays đã thay thế Baltimore cho mùa giải 2011 với Bluefield Blue Jays. Đội chơi ở sân Bowen (trước đây là sân vận động Orioles) và một số cải tạo đã được thực hiện cho công viên bóng.
 +</​p><​p>​ Trường trung học Bluefield có 522 giải vô địch tiểu bang trong tất cả các môn thể thao, nhiều hơn bất kỳ trường AA nào khác trong tiểu bang. Ngoài ra Bluefield đứng thứ ba trong tổng số giải vô địch bóng đá tiểu bang với mười. Bây giờ họ đã đóng cửa trường trung học Ceredo-Kenova (12) và nhà máy quốc gia Parkersburg High School (11).
 +</​p><​p>​ Bluefield phần lớn là một thị trấn bóng đá và sự cạnh tranh giữa Bluefield Beavers và thành phố chị Bluefield, Graham G-Men của Virginia luôn thu hút một đám đông lớn tại sân vận động Mitchell. Năm 2005 chứng kiến ​​sự ra đời của Bluefield Barons, một đội bóng của Liên minh bóng đá.
 +</​p><​p>​ Bluefield cũng là nơi có khu phức hợp East River Soccer Complex có năm sân và tổ chức các trò chơi bóng đá và trường trung học địa phương. Các chiến binh King West Virginia của USL PDL chơi các trận đấu tại East River Soccer Complex <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Bluefield cũng là quê hương của Rough and Rowdy Brawl, một giải đấu quyền anh nghiệp dư thuộc sở hữu bởi barstool thể thao và phát sóng trên trả cho mỗi lần xem thông qua trang web của nó. Giải đấu có nhiều chiến binh địa phương và phi địa phương thi đấu trong vòng 3 phút.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Nhà toán học nổi tiếng John Forbes Nash, Jr. sinh tại Bluefield vào ngày 13 tháng 6 năm 1928. Cuộc sống của ông đã trở thành nền tảng cho tiểu sử của Sylvia Nasar, <i> Một tư tưởng đẹp </​i>​cũng như một bộ phim cùng tên với Russell Crowe. </li>
 +<li> Nhà xuất bản báo John S. Knight sinh tại Bluefield </li>
 +<li> Nhóm nhạc punk kinh dị, Blitzkid đã bắt đầu ở Bluefield, WV vào mùa đông năm 1997. </li>
 +<li> Nhà hoạt động trí tuệ, giáo sư và đoàn kết Steven Salaita đến từ Bluefield, WV. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 1 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2013-01-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2013-01-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị Hoa Kỳ về tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 27 tháng 8, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.au=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2014_Pop_Estimate-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính dân số&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2014%2FSUB-EST2014-3.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-NCDC-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trung bình hàng tháng cho Bluefield, WV&​quot;​. Kênh thời tiết. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 5, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Bluefield%2C+WV&​rft.pub=The+Weather+Channel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Foutlook%2Fhealth%2Ffitness%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2FUSWV0082&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​cityofbluefield.com//​index.php?​option=com_content&​amp;​task=view&​amp;​id=178&​amp;​Itemid=272 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-bdt28Aug2010-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ [19659271] <cite class="​citation news">​ &​quot;​Orioles rời Bluefield&​quot;​. <i> Bluefield Daily Telegraph </i>. Ngày 28 tháng 8 năm 2010 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 29 tháng 8, </​span>​ 2010 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Bluefield+Daily+Telegraph&​rft.atitle=Orioles+leaving+Bluefield&​rft.date=2010-08-28&​rft_id=http%3A%2F%2Fbdtonline.com%2Flocal%2Fx329608842%2FAFTERNOON-UPDATE-Orioles-leaving-Bluefield&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-bsunblog-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Orioles ngoài Bluefield&​quot;​. <i> Orioles Insider: Baltimore Sun </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 29 tháng 8, </​span>​ 2010 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Orioles+Insider%3A+Baltimore+Sun&​rft.atitle=Orioles+out+of+Bluefield&​rft_id=http%3A%2F%2Fweblogs.baltimoresun.com%2Fsports%2Forioles%2Fblog%2F2010%2F08%2Forioles_out_of_bluefield.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chiến binh của nhà vua chuyển sang Bluefield&​quot;​. <i> United Soccer Leagues (USL) </i>. Ngày 8 tháng 2 năm 2014. Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 23 tháng 2 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 8 tháng 2, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=United+Soccer+Leagues+%28USL%29&​rft.atitle=King%27s+Warriors+Make+Move+To+Bluefield&​rft.date=2014-02-08&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.uslsoccer.com%2Fhome%2F786408.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+West+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181118235037
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.912 seconds
 +Real time usage: 1.190 seconds
 +Preprocessor visited node count: 7589/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 202281/​2097152 bytes
 +Template argument size: 25644/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 7/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 32570/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.315/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.01 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 874.330 ​     1 -total
 + ​31.99% ​ 279.715 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​22.60% ​ 197.565 ​     1 Template:​Infobox
 + ​15.88% ​ 138.838 ​     1 Template:​Reflist
 + ​12.45% ​ 108.873 ​    11 Template:​Cite_web
 +  8.35%   ​72.965 ​     1 Template:​Weather_box
 +  7.26%   ​63.440 ​     1 Template:​Commons_category
 +  7.01%   ​61.290 ​     1 Template:​More_footnotes
 +  6.32%   ​55.267 ​     3 Template:​Citation_needed
 +  5.74%   ​50.206 ​     3 Template:​Fix
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​138510-0!canonical and timestamp 20181118235036 and revision id 869206260
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
bluefield-t-y-virginia-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)