User Tools

Site Tools


bay-city-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bay-city-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Texas, Hoa Kỳ </p>
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,156 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,454 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,070 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,594 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 62,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,427 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 43,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,656 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 23,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,445 [19659008] 15,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,837 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 32,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,170 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,667 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17.614 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu Năm 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17.809 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,1% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Cục điều tra dân số <sup id="​cite_ref-USCensus_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Thành phố Bay </b> là một thành phố ở Hạt Matagorda, Texas, Hoa Kỳ. Dân số là 17.614 trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-CensusQF_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Đây là quận lỵ quận Matagorda <sup id="​cite_ref-GR6_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Thị trưởng hiện tại là Mark Bricker.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích 8,5 dặm vuông (22,0 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 8,5 dặm vuông (22,0 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,12% được bao phủ bởi nước.
 +</​p><​p>​ Bay City trước đây có tên là &​quot;​Bay Prairie&​quot;,​ vì các hệ sinh thái tự nhiên bao quanh thị trấn là những đồng cỏ đan xen qua những con lạch dẫn vào vịnh.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Khí hậu trong khu vực này được đặc trưng bởi mùa hè nóng ẩm và thường nhẹ đến mùa đông lạnh. Theo hệ thống phân loại khí hậu Köppen, Bay City có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, viết tắt là &​quot;​Cfa&​quot;​ trên bản đồ khí hậu. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2000, 18.667 người, 6.912 hộ gia đình và 4.769 gia đình sống trong thành phố. Mật độ dân số là 2.196,0 người trên một dặm vuông (847,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 8,113 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 954,4 mỗi dặm vuông (368,5 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 61,62% người da trắng, 17,26% người Mỹ gốc Phi, 0,74% người Mỹ bản xứ, 0,88% người châu Á, 0,07% người Thái Bình Dương, 16,84% từ các chủng tộc khác và 2,59% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc người La tinh của bất kỳ chủng tộc nào chiếm 34,74% dân số.
 +</​p><​p>​ Trong số 6.912 hộ gia đình, 37,9% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 49,0% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 16,1% có chủ hộ nữ không có chồng và 31,0% không phải là gia đình. Khoảng 27,1% tổng số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 10,5% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,66 và quy mô gia đình trung bình là 3,25.
 +</​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được phân bổ là 30,9% dưới 18 tuổi, 9,8% từ 18 đến 24, 28,2% từ 25 đến 44, 20,0% từ 45 đến 64 và 11,1% là 65 tuổi đặt hàng. Độ tuổi trung bình là 32 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 95,0 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 91,1 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 30.446 đô la và cho một gia đình là 39.281 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 38,202 so với $ 23,058 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là $ 15,284. Khoảng 18,3% gia đình và 21,4% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 27,7% những người dưới 18 tuổi và 14,3% ở độ tuổi 65 trở lên. Các dân tộc thiểu số tạo thành phần dân tộc lớn nhất của thành phố Bay, Texas.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Economy">​ Nền kinh tế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Năm 2017, Bay City trở thành trang web của nhà máy ống liền mạch mới trị giá 1,8 tỷ đô la, làm cho các sản phẩm hình ống như ống khoan và vỏ bọc, cho ngành công nghiệp khoan dầu <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ </​p><​p>​ Thành phố Bay trước đây từng là trụ sở của các cửa hàng Stanley. <sup id="​cite_ref-2newstores_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ Chuỗi cung cấp nhiều đóng góp cho Bảo tàng thành phố Bay. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Attractions">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Thành phố Bay là nơi có Trung tâm Tự nhiên Biragorda County Birding, một khu vườn rộng lớn rộng 140 mẫu (140.000 m <sup> 2 </​sup>​) dọc theo sông Colorado của Texas <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​ [11] </​sup>​ </​p><​p>​ Các điểm tham quan khác bao gồm Bảo tàng Hạt Matagorda, <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup><​i>​ Ngày Thị trường </i> mỗi Thứ Bảy thứ 3, <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ và một loạt các cửa hàng nhỏ và cửa hàng ở trung tâm thành phố. Bay City Art League, cũng nằm ở đây, gần đây đã trải qua những cải tạo lớn và hiện đang làm việc để hồi sinh nghệ thuật tại Matagorda County. Ngoài ra, nhóm Bay City Community Theatre (CAST) thường xuyên tổ chức các buổi trình diễn tại nhiều địa điểm địa phương khác nhau, và đã kế thừa trung tâm thành phố Texas Theatre, hiện đang được cải tạo để sản xuất trong tương lai.
 +</p>
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Bay_City_TX_Airport.jpg/​200px-Bay_City_TX_Airport.jpg"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Bay_City_TX_Airport.jpg/​300px-Bay_City_TX_Airport.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Bay_City_TX_Airport.jpg/​400px-Bay_City_TX_Airport.jpg 2x" data-file-width="​1240"​ data-file-height="​930"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Sân bay khu vực Bay City
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​BayCityTexas.JPG/​200px-BayCityTexas.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​BayCityTexas.JPG/​300px-BayCityTexas.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​BayCityTexas.JPG/​400px-BayCityTexas.JPG 2x" data-file-width="​2272"​ data-file-height="​1704"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Matagorda_County_Museum_in_Bay_City%2C_TX_IMG_1034.JPG/​200px-Matagorda_County_Museum_in_Bay_City%2C_TX_IMG_1034.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Matagorda_County_Museum_in_Bay_City%2C_TX_IMG_1034.JPG/​300px-Matagorda_County_Museum_in_Bay_City%2C_TX_IMG_1034.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Matagorda_County_Museum_in_Bay_City%2C_TX_IMG_1034.JPG/​400px-Matagorda_County_Museum_in_Bay_City%2C_TX_IMG_1034.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Downtown_Bay_City%2C_TX_IMG_1041.JPG/​200px-Downtown_Bay_City%2C_TX_IMG_1041.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Downtown_Bay_City%2C_TX_IMG_1041.JPG/​300px-Downtown_Bay_City%2C_TX_IMG_1041.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Downtown_Bay_City%2C_TX_IMG_1041.JPG/​400px-Downtown_Bay_City%2C_TX_IMG_1041.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bay City được phục vụ bởi Khu Học Chánh Bay City, bao gồm các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học cơ sở và trung học (kể cả Trường Trung Học Bay City) . Trước đây, học khu đã điều hành bảy trường cho đến khi cấp lớp được cô đặc. Nó hiện đang hoạt động năm trường và được dẫn dắt bởi giám đốc Keith Brown.
 +</​p><​p>​ Wharton County Junior College có một cơ sở ở Bay City, tập trung vào đào tạo kỹ thuật và vận hành nhà máy hạt nhân.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Infrastructure">​ Cơ sở hạ tầng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Health_care">​ Chăm sóc sức khỏe </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Quận Matagorda được phục vụ bởi Trung tâm Y tế Vùng Matagorda và nhiệm vụ -nhóm y tế Matagorda. Chương trình Tiếp cận Sức khỏe Tổng Giám mục Matagorda (MEHOP), trung tâm y tế có liên bang duy nhất của quận, cung cấp các dịch vụ Y tế Gia đình, OB / Gyn, Nhi khoa, Hành vi và Nha khoa. MEHOP chấp nhận hầu hết bảo hiểm và đảm bảo rằng không có bệnh nhân nào bị từ chối hoặc không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe do cá nhân không có khả năng chi trả.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Bay_City_TX_Courthouse.JPG/​200px-Bay_City_TX_Courthouse.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Bay_City_TX_Courthouse.JPG/​300px-Bay_City_TX_Courthouse.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Bay_City_TX_Courthouse.JPG/​400px-Bay_City_TX_Courthouse.JPG 2x" data-file-width="​1094"​ data-file-height="​821"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Tòa án từ 6th Street
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Bay_City_TX_City_Hall.JPG/​200px-Bay_City_TX_City_Hall.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Bay_City_TX_City_Hall.JPG/​300px-Bay_City_TX_City_Hall.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Bay_City_TX_City_Hall.JPG/​400px-Bay_City_TX_City_Hall.JPG 2x" data-file-width="​1094"​ data-file-height="​821"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Tòa thị chính trên đường số 5
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Bay_City%2C_TX%2C_Water_tower_IMG_1037.JPG/​200px-Bay_City%2C_TX%2C_Water_tower_IMG_1037.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Bay_City%2C_TX%2C_Water_tower_IMG_1037.JPG/​300px-Bay_City%2C_TX%2C_Water_tower_IMG_1037.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Bay_City%2C_TX%2C_Water_tower_IMG_1037.JPG/​400px-Bay_City%2C_TX%2C_Water_tower_IMG_1037.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người nổi tiếng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Charles Austin, huy chương vàng Olympic. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​li>​
 +<li> Forrest Bess, nghệ sĩ <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​li>​
 +<li> Robert Blackmon, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​li>​
 +<li> David Caldwell, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​li>​
 +<li> J. B. Cox, cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​li>​
 +<li> Joe DeLoach, huy chương vàng Olympic trong Thế vận hội Seoul. <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​li>​
 +<li> Mark Dennard, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​li>​
 +<li> Alex Dixon, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​li>​
 +<li> Hart Lee Dykes, chuyên nghiệp <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup></​li>​
 +<li> Simon Fletcher, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup></​li>​
 +<li> Ronnie Heard, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup></​li>​
 +<li> Quentin Jammer, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. <sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup></​li>​
 +<li> Chandi Jones, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. <sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup></​li>​
 +<li> Greg Laughlin, US Đại diện từ quận 14 của Texas. <sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup></​li>​
 +<li> C. Wallis Ohl, Jr., Giám mục tạm thời đã nghỉ hưu của Fort Worth <sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup></​li>​
 +<li> Ricardo Ramírez, Giám mục Công giáo La Mã. <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​li>​
 +<li> Tracy Simien, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp <sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup></​li>​
 +<li> Loy Sneary, nông dân trồng lúa và cựu thẩm phán quận; Ứng cử viên dân chủ cho Đại hội trong hai cuộc bầu cử chống lại đối thủ Ron Paul <sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup></​li>​
 +<li> Mal Whitfield, huy chương vàng Olympic. <sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup></​li>​
 +<li> Cedric Woodard, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. <sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup></​li>​
 +<li> Tom Uher, Luật sư và Đại diện bang Texas trong 32 năm </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_popular_culture">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Một phần của bộ phim năm 1965 <i> Em bé Mưa Rơi </i> được quay tại Bay City, và Cây Đời sống thu thập người dân địa phương để trở thành phụ quay phim tại Matagorda Beach ... <sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​[34]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Churches">​ Nhà thờ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Bay_City_Texas_1st_Baptist_Church.JPG/​200px-Bay_City_Texas_1st_Baptist_Church.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Bay_City_Texas_1st_Baptist_Church.JPG/​300px-Bay_City_Texas_1st_Baptist_Church.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Bay_City_Texas_1st_Baptist_Church.JPG/​400px-Bay_City_Texas_1st_Baptist_Church.JPG 2x" data-file-width="​1094"​ data-file-height="​821"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Nhà thờ Baptist đầu tiên của Thành phố Bay có từ những năm 1850. Một cơn bão đã phá hủy khu bảo tồn vào năm 1909. Cấu trúc hiện tại có từ năm 1947.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​First_United_Methodist_Church_of_Bay_City%2C_TX_IMG_1040.JPG/​200px-First_United_Methodist_Church_of_Bay_City%2C_TX_IMG_1040.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​First_United_Methodist_Church_of_Bay_City%2C_TX_IMG_1040.JPG/​300px-First_United_Methodist_Church_of_Bay_City%2C_TX_IMG_1040.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​First_United_Methodist_Church_of_Bay_City%2C_TX_IMG_1040.JPG/​400px-First_United_Methodist_Church_of_Bay_City%2C_TX_IMG_1040.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Nhà thờ Methodist đầu tiên của thành phố Bay
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​First_Presbyterian_Church_%28Bay_City%2C_Texas%29.JPG/​200px-First_Presbyterian_Church_%28Bay_City%2C_Texas%29.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​First_Presbyterian_Church_%28Bay_City%2C_Texas%29.JPG/​300px-First_Presbyterian_Church_%28Bay_City%2C_Texas%29.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​First_Presbyterian_Church_%28Bay_City%2C_Texas%29.JPG/​400px-First_Presbyterian_Church_%28Bay_City%2C_Texas%29.JPG 2x" data-file-width="​1094"​ data-file-height="​821"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Nhà thờ Presbyterian đầu tiên của thành phố Bay
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Cedarvale_Cemetery%2C_Bay_City%2C_TX_IMG_1046.JPG/​200px-Cedarvale_Cemetery%2C_Bay_City%2C_TX_IMG_1046.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Cedarvale_Cemetery%2C_Bay_City%2C_TX_IMG_1046.JPG/​300px-Cedarvale_Cemetery%2C_Bay_City%2C_TX_IMG_1046.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Cedarvale_Cemetery%2C_Bay_City%2C_TX_IMG_1046.JPG/​400px-Cedarvale_Cemetery%2C_Bay_City%2C_TX_IMG_1046.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Lối vào nghĩa trang thành phố Cedarvale Bay, có từ năm 1896 với sự chôn cất của Rufus A. Mathis, một nhà tiên phong của thành phố Bay đầu tiên
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Destinations_from_Bay_City"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p><​b>​ Các điểm đến từ Thành phố Bay </​b></​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-CensusQF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thông tin nhanh về tiểu bang và hạt&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 3 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 3, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+and+County+Quick+Facts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F48%2F4805984.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensus-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên lịch sử&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 11 tháng 8 </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Decennial+Census&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcensusdata%2Fhiscendata.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-07-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tóm tắt khí hậu cho thành phố Bay, Texas </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tenaris công bố nhà máy ống liền mạch ở Bay City, Texas&​quot;​. <i> tenaris.com </i>. Ngày 11 tháng 12 năm 2017 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 13 tháng 8, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=tenaris.com&​rft.atitle=Tenaris+unveils+seamless+pipe+mill+in+Bay+City%2C+Texas&​rft.date=2017-12-11&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tenaris.com%2Fen%2FMediaAndPublications%2FNews%2F2017%2FDecember%2FTBCInauguration.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2newstores-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Nhân viên. &​quot;​Siêu thị giá-Lo mở hai cửa hàng mới tại Houston Lưu trữ 2013-01-19 tại Archive.is.&​quot;​ <i> Biên niên sử Houston </i>. Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 1988. Kinh doanh 6. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2011. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Willey, Scott Reese. &​quot;​Grocer nhớ một cách trìu mến cho dịch vụ của anh ấy.&​quot;​ <i> Người ủng hộ Victoria </i>. 15 tháng 7 năm 1999. 1E. Truy cập vào ngày 21 tháng 11 năm 2011. &​quot;​Stanley Stores cũng đã quyên góp đáng kể cho Bảo tàng thành phố Bay&​quot;​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​www.fabuloustravel.com/​usa/​matagorda/​matagordabirding.html </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ [19659131] &​quot;​Trang web Bảo tàng Hạt Matagorda&​quot;​. <i> Trang web của Bảo tàng Hạt Matagorda </i>. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2008-05-09. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Matagorda+County+Museum+Website&​rft.atitle=Matagorda+County+Museum+Website&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.matagordacountymuseum.org%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Lịch Matagorda&​quot;​. Lịch Matagorda. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-08-18 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Matagorda+Calendar&​rft.pub=Matagorda+Calendar&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.matagordacalendar.com%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Charles Austin&​quot;​. Tham chiếu thể thao. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-10-30 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Charles+Austin&​rft.pub=Sports+Reference&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.sports-reference.com%2Folympics%2Fathletes%2Fau%2Fcharles-austin-1.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Brenson, Michael (ngày 1 tháng 5 năm 1988). &​quot;​Forrest Bess: Mong muốn cai trị tầm nhìn của ông&​quot;​. <i> Thời báo New York </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+New+York+Times&​rft.atitle=Forrest+Bess%3A+Desire+Ruled+His+Vision&​rft.date=1988-05-01&​rft.aulast=Brenson&​rft.aufirst=Michael&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F1988%2F05%2F01%2Farts%2Fgallery-view-forrest-bess-desire-ruled-his-vision.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Robert Blackmon&​quot;​. Doanh nghiệp NFL <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Robert+Blackmon&​rft.pub=NFL+Enterprises&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nfl.com%2Fplayer%2Frobertblackmon%2F2499664%2Fprofile&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​David Caldwell&​quot;​. Doanh nghiệp NFL <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=David+Caldwell&​rft.pub=NFL+Enterprises&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nfl.com%2Fplayer%2Fdavidcaldwell%2F2510918%2Fprofile&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​J.B. Cox&​quot;​. thebaseballcube. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2014-08-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=J.B.+Cox&​rft.pub=thebaseballcube&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.thebaseballcube.com%2Fplayers%2Fprofile.asp%3FP%3DJ.-Brent-Cox&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Joe DeLoach&​quot;​. Tham chiếu thể thao. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Joe+DeLoach&​rft.pub=Sports+Reference&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.sports-reference.com%2Folympics%2Fathletes%2Fde%2Fjoe-deloach-1.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Mark Dennard&​quot;​. Doanh nghiệp NFL <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Mark+Dennard&​rft.pub=NFL+Enterprises&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nfl.com%2Fplayer%2Fhartleedykes%2F2500498%2Fprofile&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Alex Dixon&​quot;​. MLS Soccer <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Alex+Dixon&​rft.pub=MLS+Soccer&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mlssoccer.com%2Fplayers%2Falex-dixon&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hart Lee Dykes&​quot;​. Doanh nghiệp NFL <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hart+Lee+Dykes&​rft.pub=NFL+Enterprises&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nfl.com%2Fplayer%2Fmarkdennard%2F2512789%2Fprofile&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Simon Fletcher&​quot;​. Doanh nghiệp NFL <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Simon+Fletcher&​rft.pub=NFL+Enterprises&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nfl.com%2Fplayer%2Fsimonfletcher%2F2500651%2Fprofile&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ronnie Heard&​quot;​. Doanh nghiệp NFL <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Ronnie+Heard&​rft.pub=NFL+Enterprises&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nfl.com%2Fplayer%2Fronnieheard%2F2503954%2Fprofile&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quentin Jammer&​quot;​. Tham chiếu bóng đá chuyên nghiệp <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Quentin+Jammer&​rft.pub=Pro+Football+Reference&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.pro-football-reference.com%2Fplayers%2FJ%2FJammQu20.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hết giờ với Chandi Jones&​quot;​. Doanh nghiệp WNBA <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Time+Out+With+Chandi+Jones&​rft.pub=WNBA+Enterprises&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.wnba.com%2Ffeatures%2Ftimeout_cjones.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hạ viện Hoa Kỳ từ quận 14 của Texas&​quot;​. Danh bạ tiểu sử của Quốc hội Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=the+U.S.+House+of+Representatives+from+Texas%27s+14th+district&​rft.pub=Biographical+Directory+of+the+United+States+Congress&​rft_id=http%3A%2F%2Fbioguide.congress.gov%2Fscripts%2Fbiodisplay.pl%3Findex%3DL000119&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Rt. Rev C. C. Wallis Ohl&​quot;​. Giáo phận Episcopal của Fort Worth <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Rt.+Rev.+C.+Wallis+Ohl&​rft.pub=Episcopal+Diocese+of+Fort+Worth&​rft_id=http%3A%2F%2Fepiscopaldiocesefortworth.org%2Fperson%2Fc-wallis-ohl%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Giám mục Ricardo Ramirez, C.S.B.&​quot;​ Catholich hierarchy.org <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Bishop+Ricardo+Ramirez%2C+C.S.B.&​rft.pub=Catholichierarchy.org&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.catholic-hierarchy.org%2Fbishop%2Fbramirez.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tracy Simien&​quot;​. Doanh nghiệp NFL <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Tracy+Simien&​rft.pub=NFL+Enterprises&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nfl.com%2Fplayer%2Ftracysimien%2F2502950%2Fprofile&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Gwynne, S.C. (Tháng 10 năm 2001). &​quot;​Bác sĩ không&​quot;​. Texas hàng tháng. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Dr.+No&​rft.pub=Texas+Monthly&​rft.date=2001-10&​rft.aulast=Gwynne&​rft.aufirst=S.C.&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.texasmonthly.com%2Fcontent%2Fdr-no%2Fpage%2F0%2F3&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Mal Whitfield&​quot;​. Tài liệu tham khảo thể thao <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Mal+Whitfield&​rft.pub=Sports+Reference&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.sports-reference.com%2Folympics%2Fathletes%2Fwh%2Fmal-whitfield-1.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Cedric Woodard&​quot;​. Doanh nghiệp NFL <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập tháng 11 năm 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Cedric+Woodard&​rft.pub=NFL+Enterprises&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nfl.com%2Fplayer%2Fcedricwoodard%2F2504138%2Fprofile&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABay+City%2C+Texas"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-34"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <i> Thành phố Bay, Texas </i> trên IMDb </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181118232741
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.888 seconds
 +Real time usage: 1.153 seconds
 +Preprocessor visited node count: 6066/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 173773/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14357/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 87666/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.326/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.67 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 890.794 ​     1 -total
 + ​36.15% ​ 322.012 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​28.91% ​ 257.495 ​     1 Template:​Reflist
 + ​19.62% ​ 174.771 ​    28 Template:​Cite_web
 + ​19.35% ​ 172.347 ​     1 Template:​Infobox
 +  8.21%   ​73.137 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.79%   ​69.411 ​     1 Template:​Commons_category
 +  5.56%   ​49.503 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  4.45%   ​39.664 ​     1 Template:​Coord
 +  3.74%   ​33.316 ​     3 Template:​Convert
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​136335-0!canonical and timestamp 20181118232740 and revision id 867106058
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +
 + </​HTML>​
bay-city-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)